దీనమ్మ జీవితం…?
Spread the love

అవి మా పెళ్లైనప్పటి రోజులు … దాదాపు రెండు , మూడు నెలల తర్వాత …

అప్పుడే ఆఫీస్ పని ముగించుకుని ఇంటికొచ్చాను … మా ఆవిడ ఫ్రిడ్జ్ లో నీళ్ళు చేతికిస్తూ …

మా ఆవిడ : ఏవండీ , మీకో విషయం చెప్పాలి … మనం ఇద్దరం ఇప్పుడు ముగ్గురం కాబోతున్నాం …

అసలు నా ఆనందానికి అవధులు లేవసలు … కొంచెం బరువుగా ఉన్నా ఏదోలా అవస్తలు పడి మా ఆవిడని ఎత్తుకుని గిరగిరా తిప్పేసాను …

మా ఆవిడ : మీరు ఇంతలా ఎగ్జైట్ అవుతారని అస్సలు ఊహించలేదండి . సరే చెప్పండి మా అమ్మను తీస్కురావడానికి స్టేషన్ కి మీరు ఒక్కరే వెళ్తారా ..! నన్ను కూడా రమ్మంటారా ..!?

నేను : 😳😳😳 ( మనసులో … దీనమ్మ జీవితం )

😋😂😆😃😇😝😉😛😍😊

https://www.facebook.com/groups/hasyanandham/permalink/1867736040019376/